快捷搜索:  as  test

贺新郎(端午和前韵)

贺新郎(端午和前韵)原文
庭外潇潇雨。对空山、再度端阳,悄无情绪。旧日文君今瘦损,寻旧曲、不成腔谱。更不周郎回首。尚喜庭萱春未老,捧蒲觞、细细歌金缕。儿女醉,笑还语。
醉余更作婆娑舞。又谁知、灵均苦衷,菊英兰露。最苦昔时哀郢意,因甚外子未许。却枉使、蛾眉见妒。在再章台才十载,笑关河、掉报应旁午。愁读到,楚辞句。
贺新郎(端午和前韵)拼音解读
tíng wài xiāo xiāo yǔ 。duì kōng shān 、zài dù duān yáng ,qiāo wú qíng xù 。jiù rì wén jun1 jīn shòu sǔn ,xún jiù qǔ 、bú chéng qiāng pǔ 。gèng bú zhōu láng huí gù 。shàng xǐ tíng xuān chūn wèi lǎo ,pěng pú shāng 、xì xì gē jīn lǚ 。ér nǚ zuì ,xiào hái yǔ 。
zuì yú gèng zuò pó suō wǔ 。yòu shuí zhī 、líng jun1 xīn shì ,jú yīng lán lù 。zuì kǔ dāng nián āi yǐng yì ,yīn shèn fū jun1 wèi xǔ 。què wǎng shǐ 、é méi jiàn dù 。zài zài zhāng tái cái shí zǎi ,xiào guān hé 、shī bào yīng páng wǔ 。chóu dú dào ,chǔ cí jù 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: