快捷搜索:  as  test

秋夜兴上人别

秋夜兴上人别原文
常时岂不别,此别非常情。南国初闻雁,华夏未停战。
暗蛩侵语歇,疏磬入吟清。曾听无生说,辞师话此行。
秋夜兴上人别拼音解读
cháng shí qǐ bú bié ,cǐ bié yì cháng qíng 。nán guó chū wén yàn ,zhōng yuán wèi xī bīng 。 常时岂不别,此别非常情。南国初闻雁,华夏未停战。
àn qióng qīn yǔ xiē ,shū qìng rù yín qīng 。céng tīng wú shēng shuō ,cí shī huà cǐ háng 。 暗蛩侵语歇,疏磬入吟清。曾听无生说,辞师话此行。

※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: