快捷搜索:  test  as

多谢梅花,伴我微吟。

多谢梅花,伴我微吟。

出自宋朝韩疁的《高阳台·大大年夜
原文赏析:
频听银签,重燃绛蜡,年光光阴衮衮惊心。饯旧迎新,能消几刻时间。老来可惯通宵饮,待不眠、还怕寒侵。掩清尊。多谢梅花,伴我微吟。
邻娃已试春妆了,更蜂腰簇翠,燕股横金。诱导春风,也知芳思难禁。朱颜那丰年年好,逞艳游、赢取如今。恣登临。残雪楼台,迟日园林。
拼音解读
pín tīng yín qiān ,zhòng rán jiàng là ,nián huá gǔn gǔn jīng xīn 。jiàn jiù yíng xīn ,néng xiāo jǐ kè guāng yīn 。lǎo lái kě guàn tōng xiāo yǐn ,dài bú mián 、hái pà hán qīn 。yǎn qīng zūn 。duō xiè méi huā ,bàn wǒ wēi yín 。
lín wá yǐ shì chūn zhuāng le ,gèng fēng yāo cù cuì ,yàn gǔ héng jīn 。gōu yǐn dōng fēng ,yě zhī fāng sī nán jìn 。zhū yán nà yǒu nián nián hǎo ,chěng yàn yóu 、yíng qǔ rú jīn 。zì dēng lín 。cán xuě lóu tái ,chí rì yuán lín 。
※提示:拼音为法度榜样天生,是以多音字的拼音可能不准确。

您可能还会对下面的文章感兴趣: